Regulamin

Opublikowano: wtorek, 19, marzec 2013 12:09

Regulamin Konkursu
„Dziennikarze dla Klimatu - czysta energia dla Polski” edycja 2017-18

Rozdział I Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl). Partnerami konkursu są: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko). Realizatorem technicznym jest podmiot wskazany wspólnie przez Organizatora i Partnera konkursu.

W ramach konkursu „Dziennikarze dla klimatu” została wprowadzona kategoria konkursowa: „Czysta energia dla Polski” skierowana do wszystkich autorów publikacji spełniających warunki określone w rozdziale II ust. 2. Niniejszego regulaminu.

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Procedurę konkursową prowadzi komisja zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział II. Cel konkursu

 1. Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania wiedzy na temat zachodzących zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji gospodarczych, społecznych, politycznych jakie one niosą.
  1. Podnoszenia świadomości społecznej na temat zagrożeń klimatycznych oraz przedstawienie przykładów jak możemy temu zjawisku przeciwdziałać.
  2. Popularyzacja idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
  3. Przedstawiania pozytywnych przykładów redukcji emisji gazów cieplarnianych (lepsze technologie oraz zmiana stylu życia mogą ograniczyć ilość energii zużywanej przez nas na transport, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlanie, używanie urządzeń napędzanych energią elektryczną, produkcję przemysłową, itd.).
  4. Zachęcania społeczeństwa do podejmowania wysiłku na rzecz ograniczania szkodliwych emisji.
 2. Podstawowym celem kategorii „Czysta energia dla Polski” jest promocja lokalnej samowystarczalności energetycznej opartej na OZE, zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania wiedzy na temat energetyki obywatelskiej, informowanie o tym jakie niesie korzyści dla gospodarki i jak obywatele mogą efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią.
  1. Podnoszenia świadomości społecznej, przekazywanie wiedzy o tym, że rozwój energetyki obywatelskiej opartej na OZE to szansa na czystą energię w Polsce, redukcję niskiej emisji, czyste powietrze, rozwój gospodarczy regionu, nowe miejsca pracy na rynku lokalnym.
  2. Przedstawianie pozytywnych przykładów: np. zakładanie spółdzielni energetycznych, sięganie po doświadczenia innych krajów, w których Czysta energia dla Polski funkcjonuje od lat, dobre praktyki samorządów w redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki technologiom OZE, przykłady gmin, w których powstają minicentra energetyczne, sieć parków energii, udział obywateli i przedsiębiorstw w rozwijaniu gospodarki niskoemisyjnej.
  3. Zachęcania społeczeństwa do podejmowania wysiłku na rzecz angażowania się w energetykę obywatelską.

Rozdział III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs obejmuje publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie.
 2. Zgodnie art. 7. ust 2 pkt 5 ustawy – Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Rozdział IV. Zgłoszenie

 1. Prace, o których mowa w rozdziale III ust. 1., mogą być zgłaszane do konkursu przez:
  1. Autorów opublikowanych materiałów.
  2. Redakcje.
  3. Stowarzyszenia dziennikarskie.
  4. Władze uczelni.
  5. Organizatorów konkursu "Dziennikarze dla klimatu".
 2. Zgłaszający, o których mowa w pkt. 1 nie będąc autorem utworu mogą zgłosić utwór do konkursu za zgodą autora, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki konkursu. (W przypadku przyznania nagrody za materiał o autorstwie zbiorowym, jej wypłata następuje po złożeniu przez autorów oświadczenia na piśmie, wskazującego ich wkład twórczy, wyrażony w formie procentowej).
 3. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
  1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.dziennikarzedlaklimatu.pl w zakładce "Do pobrania".
  2. Utwory wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl (w zakładce „Zgłoszenie do konkursu” w formie:
   1. W przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie .pdf (preferowany plik zawierający obraz strony/stron gazetowej) ewentualnie tekstowym .doc lub .docx lub .rtf.
   2. W przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną w formacie .mp3.
   3. W przypadku audycji telewizyjnych – wersję elektroniczną w formacie .mp4;. W przypadku publikacji internetowej – obraz publikacji jako widok strony internetowej w formacie elektronicznym .pdf.
   4. W przypadku zgłaszania audycji radiowych lub telewizyjnych tak należy dobrać rozdzielczość (próbkowanie) i kompresję, aby maksymalna wielkość pliku nie przekraczała 10 MB. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z organizatorami za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   5. Do utworu należy dołączyć skan podpisanego zgłoszenia.
 1. Zgłoszenie oraz prace należy przekazać organizatorom do 31 października 2018 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i zgłoszenia do organizatora).
 2. Organizator konkursu dokona oceny formalnej zgłoszeń.
 3. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów
 4. Zgłoszenia do konkursu nie będą rozpatrywane w przypadku:
 1. Zgłoszenia po terminie.
 2. Wycofania wniosku przez zgłaszającego.
 3. Braków formalnych.
 1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej: wwww.dziennikarzedlaklimatu.pl. Z chwilą dokonania zgłoszenia, kandydat wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej staje się uczestnikiem konkursu i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy oraz podmioty dokonujące zgłoszenia kandydatów do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagrody.

Rozdział V. Warunki konkursu

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące z organizatorem konkursu, członkowie ich rodzin.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały wyemitowane na antenie lub zostały opublikowane w mediach w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
 3. Mogą być zgłaszane jedynie prace w języku polskim.
 4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory będące pracą zbiorową.
 5. Zgłoszenia zbiorowe będą dopuszczane, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zespołu zostaną wymienieni w formularzu zgłoszenia.

Rozdział VI. Nagrody

 1. I nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 5 tys. euro.
 2. II nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 1 tys. euro.
 3. III nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 500 euro.
 4. Nagroda specjalna w kategorii „Czysta energia dla Polski” – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 2 tys. euro.
 5. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nagrody wypłacane są w złotych polskich przeliczone po kursie Banku Ochrony Środowiska SA w dniu przewalutowania.
 7. Nie są przewidywane nagrody ex aequo.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród.
 9. Jury ma prawo podziału nagrody określonej w ust. 4 nn. rozdziału, statuetka w tej kategorii przyznawana jest tylko jedna.
 10. Jury ma prawo przyznania wyróżnień uhonorowanych dyplomem.
 11. Nagrody zostaną przekazane przez organizatora konkursu na wskazane przez laureatów konta bankowe.

Rozdział VII. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa zwana dalej komisją, oceniająca zgłoszone prace, zostanie powołana na miesiąc przed zakończeniem konkursu. Jej członkowie zostaną ogłoszeni z imienia i nazwiska na stronie internetowej www.dziennikarzedlaklimatu.pl.

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący.
 2. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 3. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos. Głosowanie komisji może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Rozdział VIII. Kryteria oceny

Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych utworów wg następujących kryteriów:

 1. Poziom zgodności z tematami i celami zapisanymi w regulaminie konkursu.
 2. Rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy – podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem.
 3. Wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści (informacje oparte na wiarygodnych i dokładnie sprawdzonych źródłach, oparcie materiału na wypowiedziach autorytetów)
 4. Walory edukacyjne, znaczenie materiału dla budowania świadomości społecznej problemu, promowania postaw służących ochronie klimatu w społeczeństwie. Utwór powinien ukazywać korzyści ekologiczne, społeczne czy gospodarcze wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 5. Walory estetyczne, tzn. jakość stylu i języka, bądź narracji filmowej czy dźwiękowej, czytelność sformułowań, przystępność dla przeciętnego odbiorcy.
 6. Trafność i oryginalność w ujęciu tematu.

Rozdział IX. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni (mailem lub pocztą) o rozstrzygnięciu podjętym przez komisję konkursową.
 4. Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowejwww.dziennikarzedlaklimatu.pl.
 5. Organizator powiadomi uczestników konkursu za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania jednego dwuosobowego zaproszenia na Galę wręczenia nagród. Aby zaproszenie otrzymać należy skontaktować się mailowo z organizatorami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu.
 3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o przerwaniu lub odwołaniu konkursu zostaną zamieszczone na stroniewww.dziennikarzedlaklimatu.pl
 4. Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS jako organizator konkursu zapewnia, że dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się do konkursu będą przetwarzane z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz, że dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacja konkursu.
 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez autora zgłoszonego utworu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub dóbr osobistych.